قالب وردپرس درنا توس
Home / IOS Development / ios – Pars a specific tag and save as String with XMLParser in Swift

ios – Pars a specific tag and save as String with XMLParser in SwiftI will analyze the answers below and just save the value of the "pdf info" tag as a string,

 la serverResponse = " n n  n n n n n t [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n 
 n n Av  by of  t by  n  t t n Man n n Man t [n] [n] t t t t t t t [N] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] ] [n] n n n n n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n t [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] t n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n ] [n] [n] [n] [n] [n] 1 9459095] t t t t t t t t n [n] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n t [n] n [n] n [n] t t t t [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] [n] [n] n [n] n [n] n [n] t n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n t n [n] t t t t  n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n t [n] n n n n n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n t  n n n n n n ] [n] n [n] n n n [n] n [n] n [n] n [n] n  n n n n n n n n [n] n n n n n n t n n n n n Av n n n Ja n  n Av n n n n n Av n n n Off t n [n] n n n n n n [n] n n n n n n 

I tried with the subcode,

 la recordKey = "xfdf"
was currentValue: String?

private services: [PDFInfo] = []
private was foundedService: PDFInfo?
private was activeElement: String?

if let formData = serverResponse {
la parser = XMLParser (data: Data (formData.utf8))
parser.delegate = self
if parser.parse () {
print (self.services)
}
}

extension ViewController: XMLParserDelegate {
// initialize the result structure
func parserDidStartDocument (_ parser: XMLParser) {
currentValue = ""
}

func parser (_ parser: XMLParser, didStartElement elementName: String, namespaceURI: String?, qualifiedName qName: String?, attributes attributeDict: [String : String]) {
whose elementName == recordKey {
foundedService = PDFInfo (info: "")
}
activeElement = elementName
}

// found characters
//
// - If this is an item we care about, add these characters.
// - If `currentValue` is still` nil`, do nothing.

func parser (_ parser: XMLParser, foundCharacters string: String) {
current value? + = string
change activeElement {
thing "pdf-info": foundedService? .info = strict
default: pause
}
}

// element
//
// - If we are at the end of the whole dictionary, save that dictionary in our selection
// - If we are at the end of an item belonging to the dictionary, save that value in the dictionary

func parser (_ parser: XMLParser, didEndElement element name: String, namespaceURI: String?, qualifiedName qName: String?) {
whose elementName == recordKey {
services.append (foundedService!)
foundedService = null
}
}

// Only if there is an error, report it. (We don't want to fly blind here.)

func parser (_ parser: XMLParser, parseErrorOccurred parseError: Error) {
print (parseError)
currentValue = null
}
}

//Model.swift
struct PDFInfo {
Where info: String
}

But the exit:
"Expected Output:

 " n [n] n n n n n n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n t [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] [n] [n] n [n] n [n] n [n] [n] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] 
 n n n n [n] [1] [1] [1] 9459045] n n n n [n] n n n n n [n] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] t [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] [n] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] [N] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] ] [n] n n n n [n] n [n] n n n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] ] [n] n  t n [n] [n] [n] t t t [N] [n] n [n] n [n] n [n] [n] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] t t [n] n [n] [n] t t t t [N] [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] n [n] [n] [n] n [n] [n] n [n] n [n] n n  t


Source link